Obchodní podmínky

Provozovatel obchodu

Internetový obchod www.cocky-kontaktni.cz je provozován společností:
Alensa s.r.o.
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9 - Libeň
IČ: 27179681
DIČ: CZ27179681

Sídlo provozovny:
Čočky-kontaktní.cz
Jarošovská 1278/II
377 01 Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje:
Adresa pro doručování: Čočky-kontaktní.cz, Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec
Adresa elektronické pošty: info@cocky-kontaktni.cz
Telefon: +420 226 292 890

I. Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost obchodní společnosti ALENSA, s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, identifikační číslo: 27179681, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102349, provozující internetové stránky www.cocky-kontaktni.cz, jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je jiná fyzická osoba - kupující (dále jen „Kupující“). Kupní smlouva a všeobecné obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen „OZ“), a to zejména ustanoveními o kupní smlouvě § 2079 a následně OZ. Touto právní úpravou se smlouva řídí bez ohledu na to, zda na straně Kupující vystupuje podnikatel nebo spotřebitel.

V případě, že je Kupující spotřebitelem, uplatní se navíc také ustanovení o ochraně spotřebitele dle § 1810 - § 1840 OZ a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZOS“). V takovém případě jde o tzv. spotřebitelskou smlouvu.

Kupující potvrzením nákupu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Všechna ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy ve formě PDF.

Soubor PDF s aktuálními VOP včetně reklamačního řádu obdrží Kupující v příloze potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží Kupující při odeslání zboží Prodávajícím. Zásilka se zbožím, které si Kupující objednal obsahuje tištěný daňový doklad.

VOP se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávky, ve kterých bylo objednáno více než 10 kusů zboží. Pokud zákazník zaplatil předem, bude mu zaplacená částka vrácena zpět na účet. Pro objednání více než 10 kusů zboží, prosím kontaktujte velkoobchod na emailové adrese: velkoobchod@cocky-kontaktni.cz.

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že:

 • náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy).
 • požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od Prodávajícího.
 • prodávající neuzavírá smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění.
 • ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném Prodávajícím uvedeny včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady.
 • Kupující má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží, přičemž toto odstoupení může Kupující zaslat na výše uvedenou adresu sídla Prodávajícího, e-mailem, nebo využít standardní odstoupení od smlouvy v zákaznickém účtu. Kupující může rovněž kontaktovat zákaznické oddělení na telefonním čísle +420 226 292 890 .
 • v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s vrácením zboží v případě, že nevyužije možnost zaslání zboží zpět zdarma prostřednictvím Zásilkovny, kterou Prodávající nabízí.
 • Uzavřená smlouva je Prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím (nezúčastněným) stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má ve svém Zákaznickém účtu náhled do svých objednávek.
 • Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo, a Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí Kupujícímu kupní cenu.
 • Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 • Prodávající Kupujícímu odevzdá zboží, jakož i doklady, které se k zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnické právo k zboží v souladu se smlouvou.
 • Má-li Prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží Kupujícímu v momentě, kdy Kupujícímu předá zboží dopravce.
 • Prodávající odevzdá Kupujícímu zboží v sjednaném množství, jakosti a provedení. Zboží bude při předání zabaleno.
 • Kupující může stížnosti uplatnit u Prodávajícího na uvedených kontaktech, případně se Kupující může se stížností obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 • Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 • ve věci ochrany a zpracování osobních údajů se řídíme následujícími podmínkami ochrany osobních údajů .

III. Smlouva

Postup pro vytvoření závazné on-line objednávky

1. Registrace zákazníka

Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „Uživatelský účet“). Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží. Bez vytvoření Uživatelského účtu (registrace) není možné uskutečnit nákup.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, které slouží k opětovnému přihlášení k Uživatelskému účtu. Všechny uložené údaje v profilu je možné kdykoliv upravit. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu.

Kupující bude mít v Uživatelském účtu přehled o provedených nákupech, jejich stavu a případně výši zákaznického kreditu:

 • sledování průběhu vyřizování objednávky
 • náhled do seznamu všech vytvořených objednávek
 • snadnější a rychlejší vytvoření online objednávky při dalším nákupu (není třeba vyplňovat veškeré kontaktní údaje)
 • možnost opakování objednávky (není nutné znovu vyplňovat parametry)
 • možnost udělení souhlasu se zasíláním slev, výhodných nabídek a obchodních sdělení
 • stav zákaznického kreditu - pozn.: naspořený zákaznický kredit bude automaticky uplatněn u objednávek nad 300 Kč.

Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně VOP).

Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Zrušení zákaznického účtu
Požadavek na zrušení zákaznického účtu Kupující odešle Prodávajícímu na e-mailovou adresu info@cocky-kontaktni.cz.
Účet bude zrušen ve chvíli, kdy doběhnou veškerá plnění. Bude zachována lhůta 30 dnů od převzetí posledního nákupu pro případné zákonné odstoupení od kupní smlouvy. Zrušením zákaznického účtu dojde k vymazání údajů Kupujícího z databáze a zůstane pouze záznam v archivaci. Po zákonné lhůtě bude záznam z archivace úplně smazán.

2. Nákupní košík

V detailním náhledu vybraného produktu je možné zvolit parametry, barevnou variantu, velikost, počet kusů atp. Klepnutím na tlačítko „Vložit do košíku“ se produkt automaticky vloží do Nákupního košíku. V Nákupním košíku je náhled na všechny vybrané produkty, včetně ceny za položku a „Mezisoučet“ ceny za nákup. Nákupní košík dále slouží k úpravě množství či úpravy parametrů vybraného zboží. Jednotlivé položky je možno ze seznamu jednoduše smazat klepnutím na tlačítko „X“. V této fázi je možno uplatnit i různé slevy pro nákup.

Z košíku je možné přejít k dalšímu nákupu klepnutím na tlačítko „Pokračovat v nákupu“ nebo je možné přejít k dalšímu kroku, k vytvoření objednávky, klepnutím na tlačítko „Pokračovat v objednávce“.

3. Doprava / Platba

Pro úspěšné dokončení objednávky je potřeba zvolit preferovaný způsob doručení zásilky a způsob platby. Po zvolení preferované Dopravy a Platby se zobrazí „Celková cena“, která reflektuje všechny volby Kupujícího.

Způsoby úhrady a možnosti doručení jsou podrobněji popsány níže v sekci Možnosti úhrady a Doprava.

V této sekci si Kupující může zvolit Doplňkové služby:

 1. 1. Prioritní odeslání - tato služba Kupujícímu zajistí, že bude jeho požadavek zařazen na začátek fronty a bude vyřízen prioritně.
 2. 2. Pojištění zásilky - tato služba Kupujícímu poskytne záruku, že v případě ztráty či poškození zásilky cestou ke Kupujícímu Prodávající nečeká na vrácení zásilky do provozovny, ale obratem pošle novou objednávku (bude-li zboží skladem). Prodávajícímu postačí od Kupujícího doložení nastalé situace telefonicky a formou e-mailu (např. fotografie poškozené zásilky či potvrzení od dopravce atd.).

K dalšímu kroku objednávky se přejde klepnutím na tlačítko „Pokračovat v objednávce“.

4. Adresa

Pakliže se Kupující doposud neregistroval, je vyzván k Registraci či Přihlášení (již stávajícího zákazníka).

Systém poté z Uživatelského účtu vygeneruje všechny potřebné údaje. V tomto kroku může Kupující nastavit Doručovací adresu, nastavit Fakturační adresu, zadat poznámku do sekce Ostatní info, Souhlas se zasíláním slev, výhodných nabídek a obchodních sdělení a jako poslední potvrzení, že Četl obchodní podmínky a souhlasím s nimi.

Posledním krokem je závazné odeslání objednávky klepnutím na tlačítko „Potvrdit nákup“.

Tímto momentem je mezi Kupujícím a Prodávajícím uzavřena kupní smlouva. Za případné chyby při přenosu dat Prodávající nenese odpovědnost. Následuje stránka "Potvrzení objednávky" s informacemi pro zaplacení objednávky - dle preferované platby. V případech platby přes internet se zobrazí pokyny k úhradě.

5. Potvrzení objednávky

Uzavření kupní smlouvy Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem. Přílohou tohoto potvrzení je PDF soubor s aktuálním znění VOP včetně Reklamačního řádu Prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Prodávající je vždy oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu), požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Daňový doklad (faktura) je vystavena bezprostředně před odesláním zboží. Před odesláním objednávky fakturu Prodávající nevystavuje. Kupující si může fakturu 1 den po nákupu kdykoli stáhnout ze svého Uživatelského účtu. Elektronický doklad je v souladu se zákony ČR a je plně dostačující pro daňovou evidenci i účetnictví.

Upozornění: V případě objednávky dioptrických brýlí, je nutné uhradit plnou cenu objednávky předem.

6. Stornování objednávky

Kupující může bezplatně zrušit nebo změnit objednávku až do okamžiku její expedice. Výjimkou jsou pouze brýle se zábrusem brýlových čoček na přání Kupujícího - v tomto případě je storno objednávky možné pouze do chvíle, než Kupující odešle úhradu za objednávku brýlí. Požadavek na změnu nebo zrušení objednávky ze strany Kupujícího musí být sdělen Prodávajícímu telefonicky nebo emailem. Požadavek na změnu objednávky bude akceptován a vyřízen dle možností a aktuálního stavu objednávky. Kupující bere na vědomí, že expedice objednávky probíhá zpravidla týž den nebo následující den po vytvoření objednávky Kupujícím, výjimkou jsou pouze brýle se zábrusem nebo zboží na objednávku. Změny v objednávkách tedy nelze garantovat.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

IV. Způsob doručení a postup při nepřevzetí zboží

Zboží dodáváme prostřednictvím dopravních společností GLS, Česká pošta, s. p., PPL CZ s.r.o., Zásilkovna s.r.o. Veškeré společnosti umožňují platbu v hotovosti při převzetí zásilky, pokud nevstoupí v platnost mimořádná opatření. V takovém případě je o změně Kupující informován.

V případě, že zásilku z nějakého důvodu nelze doručit na adresu příjemce, může být uskladněna v místním logistickém centru (v budoucnu dojde k novému pokusu o doručení / zásilka může být přímo zde vyzvednuta příjemcem). Zákazník je zodpovědný za to, že zásilku může převzít na jím uvedené adrese a je povinen komunikovat s dopravní společností v případě, že bude kontaktován z důvodu upřesnění informací týkajících se doručení.

Prodávající nenese odpovědnost za zpoždění způsobená dopravní společností, dopravní situací, počasím či jinými mimořádnými situacemi, které Prodejce nemůže ovlivnit. Jakmile Kupující obdrží informační SMS / e-mail od dopravce, je zásilka Kupujícího u jiné společnosti a v případě prodlení doručení musí Kupující kontaktovat dopravní společnost sám, neboť Prodejce k tomuto úkonu není kompetentní. Odhadované časy doručení jsou určeny na základě informací od našich dopravců. Ve výjimečných případech může být zásilka doručena mimo předpokládané časové rozmezí. Pro hladký průběh doručení vyplňte kompletní adresu (název ulice, číslo domu, PSČ a město) a telefonní číslo, aby vás mohl dopravce v případě nutnosti kontaktovat.

Možný je také osobní odběr ve výdejních místech Zásilkovny, České pošty nebo v PPL ParcelShopech.

Pokud je zásilka poškozena, nebo je porušen obal, který nasvědčuje o neoprávněném vniknutí do zásilky, Kupující by neměl zásilku od dopravce převzít a situaci okamžitě řešit s kurýrem sepsáním formuláře o poškození zásilky. V takovém případě Kupující neprodleně informuje zákaznický servis o nastalé situaci. Zboží dopravce automaticky vrátí Prodejci. Pakliže Kupující zboží přesto převezme a nesepíše s dopravcem formulář o vzniklé situaci (poškození zásilky) nebude na pozdější reklamaci dopravy brán zřetel. Nárok na reklamaci zboží (z poškozené zásilky) nezaniká.

Ceny poštovného:

Dopravci

kurýr PPL

Doručení na adresu kurýrní službou PPL
Skladové objednávky přijaté do 16:00 doručíme následující pracovní den.1

Platba předem

65 Kč

Dobírka

95 Kč

Objednávky nad 1600 Kč

ZDARMA2

Česká pošta

Doručení na adresu Českou poštou
Skladové objednávky přijaté do 15:00 doručíme následující pracovní den.1

Platba předem

69 Kč

Dobírka

99 Kč

GLS

Doručení na adresu kurýrní službou GLS
Skladové objednávky přijaté do 14:00 doručíme následující pracovní den.1

Platba předem

69 Kč

Dobírka

99 Kč

Výdejní místa

Zasilkovna.cz

Osobní převzetí (Zásilkovna.cz)
Výdejní místa po celé ČR
Zobrazit všechna výdejní místa

Platba předem

35 Kč

Hotovost

65 Kč

Objednávky nad 1600 Kč

ZDARMA2

Balikovna.cz

Osobní převzetí (Balíkovna.cz)
Výdejní místa po celé ČR
Zobrazit všechna výdejní místa

Platba předem

45 Kč

Hotovost

75 Kč

Objednávky nad 1600 Kč

ZDARMA2

PPL

Osobní převzetí (PPL)
Výdejní místa po celé ČR
Zobrazit všechna výdejní místa

Platba předem

29 Kč

Hotovost

59 Kč

Objednávky nad 1600 Kč

ZDARMA2


1 Při platbě bankovním převodem se doba odeslání může prodloužit o 1 - 2 dny. Balíček odesíláme až po připsání částky na náš účet.
2Poštovné zdarma platí pouze pro platby předem, poplatek za dobírku je účtován vždy.


Poznámky

Česká pošta garantuje doručení v následující pracovní den po odeslání zásilky. Přesný čas doručení není možné předem odhadnout. Tyto podmínky jsou platné v rámci České republiky.


Způsoby platby

Platba při převzetí zásilky - v hotovosti nebo kartou

- částku uhradíte doručovateli při převzetí zásilky

30 Kč

Online platba kartou

- VISA, VISA Electron, MAESTRO, MASTER CARD, Diners Club
platba kartou Visa platba kartou Visa Electron platba kartou Master Card platba kartou Master Card Electronic platba kartou Master Card Maestro platba kartou Diners Club

ZDARMA

Google Pay

- platba kartou přihlášenou k vašemu Google účtu

ZDARMA

Bankovní převod

- expedujeme až po připsání částky na náš účet

ZDARMA

Rychlý bankovní převod (ePlatba)

- Raiffeisenbank, Komerční banka, Fio banka, mBank, Sberbank a Česká spořitelna

ZDARMA

PayPal

- zboží bude odesláno do 24 hodin po obdržení platby

ZDARMA

Benefit PLUS

- expedujeme až po převedení benefitů na náš účet. Odeslání se může prodloužit o 1 den.

ZDARMA

Edenred benefitní karta

ZDARMA

Up e-benefitní karta

ZDARMA

Benefity.cz

ZDARMA

Klarna

ZDARMA


Možnosti dopravy:

1. PPL a PPL Parcel Shop

Po expedici zásilky je na e-mailovou adresu Kupujícího zaslané číslo zásilky, pod kterým lze zásilku dohledat na stránkách PPL www.pplbalik.cz.

PPL doručuje zásilku na adresu uvedenou Kupujícím. V den doručení obdrží Kupující na telefonní číslo, uvedené v objednávce, SMS zprávu s detaily o doručení zásilky.

V případě, že je adresát (Kupující) nezastižen na uvedené adrese, je zásilka uložena na PPL Parcel Shop a adresát (Kupující) je o stavu zásilky informován.

Zásilka zůstává na Parcel Shopu k vyzvednutí po dobu 7 dnů.

Pokud nastane situace, kdy Kupující zásilku vůbec nepřevezme, je zásilka vrácena Prodávajícímu.

U zásilek placených předem (platba kartou online, bankovní převod, PayPal…) jsou peníze vráceny zpět Kupujícímu viz možnosti úhrady.

2. GLS

Po expedici zásilky je na e-mailovou adresu Kupujícího zaslané číslo zásilky, pod kterým lze zásilku dohledat na stránkách GLS www.gls-group.com/.

GLS doručuje zásilku na adresu uvedenou Kupujícím. V den doručení obdrží Kupující na telefonní číslo, uvedené v objednávce, SMS zprávu s detaily o doručení zásilky.

V případě, že je adresát (Kupující) nezastižen na uvedené adrese, snaží se GLS navázat komunikaci a domluvit vhodnou alternativu předání ještě ten den. Adresát (Kupující) může zvolit uložení zásilky na nejbližším GLS ParcelShopu. Po uložení zásilky je příjemci poslána potvrzující sms s adresou ParcelShopu. V případě, že zásilku nelze doručit na doručovací adresu, zanechá řidič oznámení o zásilce (v poštovní schránce nebo vylepením na dveře). Pakliže se nepodaří zásilku doručit ani na 3. pokus, je zásilka vrácena odesílateli (Prodávajícímu).

U zásilek placených předem (platba kartou online, bankovní převod, PayPal…) jsou peníze vráceny zpět Kupujícímu viz možnosti úhrady.

3. Česká pošta

Po expedici zásilky je na e-mailovou adresu Kupujícího zaslané identifikační číslo zásilky, pod kterým lze zásilku dohledat na stránkách České pošty.

Česká pošta - balík do ruky:

Jedná se o doručení zásilky na adresu uvedenou Kupujícím. V případě, že je adresát (Kupující) nezastižen, je zásilka uložena na pobočce dané pošty.

Jakmile je zásilka připravena k vyzvednutí na pobočce České pošty, obdrží Kupující SMS nebo e-mail s kódem pro vyzvednutí. Při vyzvednutí zásilky není nutné prokazovat totožnost. Stačí předložit kód pro vyzvednutí, který adresát (Kupující) nalezne v SMS nebo e-mailovém avízu. Zásilku tak může vyzvednout i třetí osoba.

Jestliže je Kupující nezastižen doručovatelem České pošty, zůstane zásilka na dodací poště uložena po dobu 7 dnů.

Pokud nastane situace, kdy Kupující zásilku vůbec nepřevezme, je zásilka vrácena Prodávajícímu. U nedoručených zásilek placených předem (platba kartou online, bankovní převod, PayPal…) jsou peníze vráceny zpět Kupujícímu viz. možnosti úhrady.

Česká pošta - balíkovna:

Jedná se o doručení zásilky na pobočku České pošty. Během volby tohoto způsobu doručení Kupující zvolí PSČ preferované pošty. Poté se objeví hláška „Cílová pošta byla úspěšně zvolena“, která potvrdí volbu Kupujícího.

Jakmile je zásilka připravena k vyzvednutí, obdrží Kupující SMS nebo e-mail s kódem. Při vyzvednutí zásilky není nutné prokazovat totožnost. Stačí předložit kód pro vyzvednutí, který adresát (Kupující) nalezne v SMS nebo e-mailovém avízu. Zásilku tak může vyzvednout i třetí osoba.

Zásilku je možné na dodací poště vyzvednout po dobu 7 dnů.

Pokud nastane situace, kdy Kupující zásilku vůbec nepřevezme, je zásilka vrácena Prodávajícímu. U nedoručených zásilek placených předem (platba kartou online, bankovní převod, PayPal…) jsou peníze vráceny zpět Kupujícímu viz. možnosti úhrady.

4. Zásilkovna - Osobní odběr

a) Výdejní místo - Zásilkovna:

Doručení na Kupujícím preferované výdejní místo Zásilkovny. Během volby tohoto způsobu doručení Kupující zvolí preferované výdejní místo Zásilkovny. Poté se objeví detail adresy a otevírací doba výdejního místa. Výdejní místo Kupující potvrdí tlačítkem „vyzvednout zde“.

O doručení zásilky na zvolené výdejní místo Zásilkovny Kupujícího informuje SMS, která společně s číslem zásilky obsahuje ověřovací kód, na jehož základě bude zásilka vydána. Zásilku může vyzvednout i třetí osoba.

Zásilka je na výdejním místě uložena po dobu 5 pracovních dnů. Zásilkovna umožňuje Kupujícímu prodloužení doby vyzvednutí v sekci sledování zásilky na webové stránce www.zasilkovna.cz nebo v mobilní aplikaci.

Pokud nastane situace, kdy Kupující zásilku vůbec nepřevezme, je zásilka vrácena Prodávajícímu. U nedoručených zásilek placených předem (platba kartou online, bankovní převod, PayPal…) jsou peníze vráceny zpět Kupujícímu viz. možnosti úhrady.

Pozn.: V případě, že je kapacita výdejního místa naplněna, nebo je zásilka příliš velká, přesměruje dopravce zásilku na nejbližší výdejní místo.

b) Z-BOX - Zásilkovna:

POZOR - pro tuto formu doručení je nutné mít nainstalovanou mobilní aplikaci “Zásilkovna” a zapnuté bluetooth, které jsou pro vyzvednutí zásilky nezbytné. V případě dobírky je nutné ji uhradit před vyzvednutím v mobilní aplikaci.

Během volby tohoto způsobu doručení Kupující zvolí preferované výdejní místo Z-BOX - Zásilkovna. Poté se objeví detail adresy a všechny potřebné informace. Výdejní místo Kupující potvrdí tlačítkem „vyzvednout zde“.

O doručení zásilky na zvolené výdejní místo Zásilkovny Kupujícího informuje SMS, která obsahuje číslo zásilky.

Postup vyzvednutí zásilky v Z-Boxu:

 1. zapnout bluetooth a lokalizátor (poloha GPS)
 2. otevřít aplikaci “Zásilkovna”
 3. aplikace se automaticky spáruje se Z-BOXem
 4. na detailu zásilky v aplikaci se zobrazí možnost “OTEVŘÍT”
 5. po stisknutí tlačítka “OTEVŘÍT” se otevřou dvířka se zásilkou Kupujícího

Zásilka je na výdejním místě uložena po dobu 2 dnů. Zásilkovna umožňuje Kupujícímu prodloužení doby vyzvednutí v sekci sledování zásilky na webové stránce www.zasilkovna.cz nebo v mobilní aplikaci o 1 den.

Pozn.: V případě, že je kapacita Z-BOXu naplněna, nebo je zásilka příliš velká, přesměruje dopravce zásilku na nejbližší výdejní místo.

Pokud nastane situace, kdy Kupující zásilku vůbec nepřevezme, je zásilka vrácena Prodávajícímu. U nedoručených zásilek placených předem (platba kartou online, bankovní převod, PayPal…) jsou peníze vráceny zpět Kupujícímu viz. možnosti úhrady.

Možnosti úhrady:

a) Dobírka

Jedná se o jedinou formu úhrady, která je zpoplatněna. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Kupující platbu uhradí při převzetí zboží. Zásilku Kupující uhradí kurýrovi vybrané dopravní společnosti nebo na pobočce odběrného místa.

Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Účtenka je k dispozici v přehledu objednávek v zákaznickém účtu.

V případě nepřevzetí zásilky je zásilka vrácena Prodejci a Kupující nic neplatí.

b) Platba předem - bankovní převod

V případě platby převodem je nutné objednávku před expedicí uhradit. Platbu Kupující odešle na bankovní účet Prodejce 2531670109/2600, vedený u společnosti Citibank s variabilním symbolem (VS), což je vždy číslo objednávky Kupujícího. Před odesláním platby by si měl Kupující pečlivě zkontrolovat zadané údaje, Kupující tak předejde komplikacím s vyřízením objednávky.

V případě zahraniční platby na IBAN: CZ86260000000­02531670109, BIC: CITICZPX s podmínkou SHA. V případě platby převodem v Eurech ze Slovenska vydělte hodnotu objednávky aktuálním kurzem deviza střed České národní banky (www.cnb.cz) a částku převeďte na náš účet vedený Tatrabankou v SR 2626750953/1100.

Objednané zboží hrazené převodem Prodejce expeduje po připsání platby na výše uvedený účet.

V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 6 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě nepřevzetí zásilky je zásilka vrácena Prodejci. Prodejce objednávku Kupujícího vystornuje a zadá příkaz k vrácení peněz na účet, ze kterého byla objednávka Kupujícím uhrazena.

c) Platba předem - kartou online

Nejrychlejší způsob, jak zaplatit nákup. Bezprostředně po potvrzení objednávky tlačítkem „Potvrdit nákup“, se otevře platební brána k úhradě kartou standardu 3D secure VISA/MC, kde je Kupující vyzván k úhradě. Platební údaje Kupující zadává na zabezpečené stránce e-shopu. Přenos dat z počítače Kupujícího je zabezpečen šifrovacím algoritmem. Systém Kupujícího požádá o zadání následujících údajů:

 • číslo platební karty
 • datum ukončení platnosti karty
 • CVV2/CVC2 - poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty

Na platební bráně můžete zaplatit prostřednictvím karet MasterCard, Maestro, VISA, VISA Electron a karta Kupujícího musí mít povoleny platby na internetu.

Zprostředkovatel platby (platební brána) předá informaci o platbě bance Kupujícího, která kartu vystavila.

V momentě potvrzení platby je tedy Kupující přesměrován do webového rozhraní banky, která platební kartu vydala. Na stránce jsou údaje o probíhající platbě, která čeká na potvrzení SMS kódem či potvrzení v mobilní aplikaci banky. V obou případech je nutné mít u sebe mobilní telefon s telefonním číslem, které má Kupující vedené v bance právě pro tyto účely.

Banka platbu schválí nebo zamítne. Výsledek banka předá zprostředkovateli, který ji předá obchodníkovi. Celý proces se odehraje v řádu několika sekund.

V případě, že bude platba zamítnuta, musí Kupující kontaktovat svou banku.

V případě nepřevzetí zásilky uhrazené kartou online je zásilka vrácena Prodejci. Prodejce objednávku Kupujícího vystornuje a zadá příkaz k vrácení peněz na účet, ze kterého byla objednávka Kupujícím uhrazena.

d) Platba předem - rychlý převod

Rychlý převod probíhá pomocí ePlatby (platební tlačítko). Tuto možnost může kupující využít ve vybraných bankách.

Při volbě platby rychlým převodem tzv. ePlatbou je Kupující po odeslání objednávky přesměrován na webové rozhraní internetového bankovnictví zvolené banky. Kupující prostřednictvím internet bankingu odešle platbu a Prodávající expeduje zboží ihned po přijetí potvrzení o úhradě za zboží. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti ComGate Payments, a.s. Citlivé vstupní údaje, které kupující zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

V případě nepřevzetí zásilky uhrazené rychlým převodem je zásilka vrácena Prodejci. Prodejce objednávku Kupujícího vystornuje a zadá příkaz k vrácení peněz na účet, ze kterého byla objednávka Kupujícím uhrazena.

e) Platba předem - PayPal

PayPal je internetový platební systém, který umožňuje platit na internetu nebo posílat peníze mezi uživateli služby. K úhradě zboží touto platební metodou je nutné mít účet PayPal, do kterého se uživatel přihlašuje podobně jako do internetového bankovnictví.

Pokud zvolí Kupující tuto platební metodu, svou platbu za zboží potvrzuje přihlašovacími údaji PayPal účtu. Placením pomocí online brány PayPal budou peníze ihned převedeny na účet Prodávajícího.

V případě nepřevzetí zásilky uhrazené přes PayPal je zásilka vrácena Prodejci. Prodejce objednávku Kupujícího vystornuje a kontaktuje Kupujícího. Peníze jsou vráceny zpět na PayPal účet.

f) Platba předem - Google Pay

Google Pay je internetový platební systém propojený s Google účtem, který umožňuje platit pomocí mobilního telefonu. K úhradě zboží touto platební metodou je nutné mít Google účet a zprovozněnou mobilní aplikaci Google Pay. Při zprovoznění aplikace je k danému Google účtu nastavena platební karta.

Pokud zvolí Kupující tuto platební metodu, svou platbu za zboží potvrzuje v mobilní aplikaci. Placením pomocí online brány Google Pay budou peníze ihned převedeny na účet Prodávajícího.

V případě nepřevzetí zásilky uhrazené přes Google Pay je zásilka vrácena Prodejci. Prodejce objednávku Kupujícího vystornuje a kontaktuje Kupujícího. Peníze jsou vráceny zpět na účet, ke kterému je platební karta vázaná.

g) Platba předem - Apple Pay

ApplePay je internetový platební systém propojený s účtem Apple. K úhradě zboží touto platební metodou je nutné mít Apple zařízení se zprovozněnou aplikaci ApplePay. Při zprovoznění aplikace je k danému Apple účtu nastavena platební karta.

Pokud zvolí Kupující tuto platební metodu, svou platbu za zboží potvrzuje v aplikaci. Placením pomocí online brány ApplePay budou peníze ihned převedeny na účet Prodávajícího.

V případě nepřevzetí zásilky uhrazené přes ApplePay je zásilka vrácena Prodejci. Prodejce objednávku Kupujícího vystornuje a kontaktuje Kupujícího. Peníze jsou vráceny zpět na účet, ke kterému je platební karta vázaná.

h) Platba s Benefit PLUS

Benefit PLUS je benefitní služba, s níž lze platit pomocí tzv. benefitní karty. K úhradě zboží touto platební metodou je nutné mít kartu Benefit PLUS aktivní.

Pokud zvolí Kupující tuto platební metodu, je nutné se při platbě nákupu přihlásit do benefitního účtu na webové stránce www.benefit-plus.cz. V nabídce e-shopů si Kupující vyhledá e-shop www.cocky-kontaktni.cz a po rozkliknutí vyplní příslušné údaje o platbě do tabulky (VS, celkovou částku a telefonní číslo). Po potvrzení údajů o platbě přijde Prodávajícímu e-mail s poukazem na nákup.

V případě nepřevzetí zásilky uhrazené pomocí Benefit PLUS je zásilka vrácena Prodejci. Prodejce objednávku Kupujícího vystornuje a kontaktuje Kupujícího. Peníze jsou vráceny zpět na benefitní účet, ke kterému je benefitní karta vázaná.

i) Platba dárkovým poukazem

Platba dárkovým poukazem je možná pouze Poukazem zakoupeným v e-shopu čočky-kontaktní.cz. Každý Poukaz má unikátní kód a je časově omezený. Při volbě platby Poukazem Kupující musí při zadávání objednávky uvést do pole „Slevový kód“ v sekci „Košík“ unikátní kód z Poukazu. Poukaz je možné uplatnit pouze při jednorázovém nákupu, a to v jeho plné výši. V případě, že hodnota nákupu převyšuje hodnotu Poukazu, Kupující uhradí pouze rozdíl. Platba doplatku se řídí dle podmínek pro danou transakci viz Možnosti úhrady. Poukazem je možné zaplatit jakékoli zboží nebo službu, kterou e-shop nabízí.

V případě nepřevzetí zásilky hrazené Poukazem je zásilka vrácena Prodejci. Prodejce objednávku Kupujícího vystornuje a částka za nákup je vrácena zpět. Částka ve výši Poukazu se v tomto případě vrací na zákaznický účet Kupujícího formou kreditu. V případě, že nákup byl hrazený Poukazem i finančními prostředky (doplatek), může Kupující rozhodnout, jakou formou chce doplatek vrátit (na bankovní účet Kupujícího nebo rovněž formou kreditu na zákaznický účet).

j) Platba předem - kartou Edenred online

Bezkontaktní čipová karta vydávaná ve spolupráci s MasterCard, se kterou lze uhradit nákup online. Karta musí být registrovaná a aktivovaná. Kartu je možné přiřadit do systému platby GooglePay a ApplePay.

Při klasické platbě kartou Edenred online se bezprostředně po potvrzení objednávky tlačítkem „Potvrdit nákup“ otevře platební brána k úhradě kartou standardu 3D secure VISA/MC, kde je Kupující vyzván k úhradě. Platební údaje Kupující zadává na zabezpečené stránce e-shopu. Přenos dat z počítače Kupujícího je zabezpečen šifrovacím algoritmem. Systém Kupujícího požádá o zadání následujících údajů:

 • číslo platební karty
 • datum ukončení platnosti karty
 • CVV2/CVC2 - poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku karty

Zprostředkovatel platby (platební brána) předá informaci o platbě společnosti Edenred, která kartu vystavila. Platba je následně ihned provedena a objednávka vybraného zboží/služby okamžitě vyřízena. Cena objednávky se odečte z účtu Kupujícího v cafeterii společnosti Edenred. Celý proces se odehraje v řádu několika sekund.

V případě, že bude platba zamítnuta, musí Kupující kontaktovat společnost Edenred.

V případě nepřevzetí zásilky uhrazené kartou Edenred online je zásilka vrácena Prodejci. Prodejce objednávku Kupujícího vystornuje a zadá příkaz k vrácení peněz na kartu.

k) Platba předem - Klarna

Klarna je platební služba, která zprostředkovává elektronické platby na internetu. K úhradě zboží touto platební metodou je nutné mít nainstalovanou aplikaci Klarna.

Pokud zvolí Kupující tuto platební metodu, svou platbu za zboží spravuje v aplikaci Klarna.

Doručování neskladového zboží:

Může nastat situace, kdy se výrobce potýká s provozními komplikacemi a zásobování našeho skladu není zcela pokryto. Doba doručení vždy přímo závisí na podmínkách našich dodavatelů a může trvat i několik týdnů. Mezi neskladové zboží patří i kontaktní čočky na objednání, čočky s velmi neobvyklými dioptrickými parametry atp., které nemáme fyzicky skladem. Časový údaj o odeslání zboží je orientačního charakteru a vychází z dat z posledního období. Tento údaj uvádí předpokládaný termín expedice zboží z našeho skladu a je součástí tabulky, kde Kupující zadává dioptrické parametry.

Náhled údaje o odeslání zboží:

Na případné zpoždění odeslání zásilky bude Kupující upozorněn v nákupním košíku, a následně v e-mailu potvrzujícím objednávku Kupujícího. Pokud není skladem pouze část objednávky, obdrží zákazník po potvrzení objednávky rovněž upozornění a objednávka bude Kupujícímu odeslána až ve chvíli, kdy bude veškeré objednané zboží kompletní (všechny části objednávky budou skladem).

Reklamace doručení zásilky:

V případě, kdy je zásilka prohlášena za ztracenou nebo chybně doručenou, Prodávající přistupuje k reklamaci doručení u dané dopravní společnosti. Pro zahájení reklamačního řízení je potřeba:

a) zákazníkem (Kupujícím) podepsané čestné prohlášení, že zásilku neobdržel

b) potvrzení od dopravce, že došlo k pochybení z jeho strany.

Jakmile je reklamační řízení zahájeno, Prodávající vyexpeduje novou zásilku, nebo vrátí peníze za původní objednávku (podle preference Kupujícího). Není možné vrátit peníze nebo odeslat novou zásilku, pokud je původní zásilka v přepravě, nebo dokud není dopravcem oficiálně prohlášena za ztracenou.

Upozorňujeme, že přepravní společnosti mají různá pravidla, kterými se řídí reklamace (např. si mohou nárokovat až 21 dní na prošetření a potvrzení ztráty).

V. Údaje o cenách zboží

Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude Prodávajícím stornována.

Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny jsou vyhlášeny na dobu neurčitou.

Podmínky pro uplatnění slevy:

 • Slevy se odpočítávají ze základních katalogových cen
 • Slevy nelze vzájemně sčítat
 • Slevy nelze uznat zpětně
 • Prodávající si vyhrazuje právo změny výše slevy v případě chybné kalkulace slevy v objednávkovém systému. Případnou změnu výše slevy musí Prodávající sdělit Kupujícímu ještě před vyřízením objednávky Kupujícího.

Pro zákazníky, kteří přichází na produkty proklikem ze serveru Heureka.cz, Zbozi.cz, Hledejceny.cz, Pricemania.cz, Cenovyradce.cz, Muj-nakup.cz, Shopy.cz, Direto.cz, Srovname.cz, Srovnanicen.cz, Seznamzbozi.cz, Nejlepsiceny.cz, Zaza.cz nebo Hyperzbozi.cz můžeme poskytnout na každý takto navštívený produkt speciální slevu. Sleva se liší dle období. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Zákazníkovi je účtována částka, která se objeví na stránkách vytváření objednávky v okamžiku jejího odeslání. Tato částka představuje vždy konečnou cenu včetně příslušné sazby DPH a účtované dopravy. U objednávek nad 1600 Kč (po odečtení slev), které jsou placeny předem, je u vybraných dopravců za dopravu účtována nulová částka - v takovém případě je tedy doprava zcela ZDARMA (pouze v rámci České republiky). Poštovné zdarma se nevztahuje při platbě na dobírku. Balné není účtováno. Akční nabídky a ceny jsou platné po celou dobu jejich zobrazení na stránkách www.cocky-kontaktni.cz. Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny v sekci Možnosti úhrady. Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného (dobírky). V případě platby v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 6 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. Podrobné informace o tom, jak probíhají jednotlivé formy úhrady, je uvedeno v sekci Možnosti úhrady . Pro urychlení expedice může kupující zaslat bankou vygenerované potvrzení o zadání platby v grafickém formátu nebo v PDF na info@cocky-kontaktni.cz. Textové konfirmace uznáváme jen, pokud jsou na výše uvedený email odeslány přímo bankovním ústavem. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Kupující má během vytváření objednávky možnost prostřednictvím vyplnění interaktivního pole „Ostatní info“ požádat Prodávajícího o zaslání originálu daňového dokladu opatřeného razítkem a podpisem. V případě neuvedení této žádosti bere kupující na vědomí, že obdrží pouze kopii daňového dokladu. Originál faktury je možné na požádání Kupujícího kdykoli dodatečně zaslat. Dárkový poukaz (dále jen „Poukaz“) vystavený Prodávajícím má hodnotu částky, která je na poukazu uvedena. Poukaz je v elektronické podobě ve formátu PDF, který Kupující obdrží e-mailem po připsání platby na účet Prodávajícího. Každý Poukaz má unikátní kód, je časově omezen a lze ho uplatnit pouze v e-shopu cocky-kontaktni.cz. Poukaz není možné vyměnit za peníze. Nevyužitý Poukaz není možné vyměnit za jiný, nebo ho kompenzovat jiným způsobem. V případě storna, reklamace či odstoupení od kupní smlouvy objednávky hrazené Poukazem je částka hrazená Poukazem vrácena formou kreditu na zákaznický účet Kupujícího, který poukaz uplatnil. Upozornění: Poukaz je možné uhradit pouze bezhotovostní transakcí. Poukaz není možné uhradit dobírkou ani formou zákaznického kreditu.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy


Založit požadavek v Zákaznickém účtu

Do 14 dnů má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodu. V našem e-shopu je však lhůta pro odstoupení 30 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí uplynutím 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Kupující nebo jím pověřená 3. osoba (jiná než dopravce) převezme zboží.

Odstoupit od kupní smlouvy může Kupující jakýmkoli jednoznačným prohlášením adresovaným společnosti Čočky-kontaktní.cz, Jarošovská 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec, telefon + 420 226 292 890, info@cocky-kontaktni.cz (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím elektronické pošty). Kupující může použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností Kupujícího.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud Kupující odstoupí od kupní smlouvy, Prodávající vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Prodávajícímu došlo od Kupujícího odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které Prodávající od Kupujícího na základě smlouvy přijal, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než Prodávajícím nabízený nejlevnější způsob dodání). Pro vrácení peněžních prostředků Prodávající použije stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě tím nevzniknou další náklady.

Přijaté peněžní prostředky může Prodávající vrátit až po obdržení vráceného zboží nebo až prokáže, že Kupující zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode, kdy došlo k odstoupení od kupní smlouvy, zašle Kupující na adresu provozovny:

Čočky-kontaktní.cz
Jarošovská 1278/II
377 01 Jindřichův Hradec.

Důkladně zabalte vracené zboží do pevné krabice, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Obálka není pro přepravu zboží dostatečná.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Prodávajícímu zboží Kupující odešle zpět před uplynutím 14 dnů. Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k obeznámení se s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu. U zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu, a z hygienických důvodů je nelze vrátit.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat Kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem a/nebo pokud vyjde najevo, že Kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s Prodávajícím.

Prodávající zároveň Kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné pochybnosti o skutečné identitě Kupujícího nebo v případě zjevných chyb uvedených v informacích o zboží nebo ceně.

Doplňující informace

1. V případě kontaktních čoček nesmí být porušen žádný obalový materiál, ve kterém jsou čočky uloženy. Krabička musí být v takovém stavu, v jakém ji Kupující přijal. Náklady vrácení zboží nese Kupující. Kupující může využít vrácení zboží zdarma. To je možné pouze při založení on-line požadavku ze zákaznického účtu. Přehledný návod naleznete ZDE.

2. V případě brýlí musí mít brýle všechny visačky, ochranné fólie, případně hadřík na brýle i pouzdro, ve kterých brýle přišly. Brýle i pouzdro musí být v takovém stavu, v jakém je Kupující přijal i se všemi komponenty.

3. Odstoupení od smlouvy dioptrických brýlí a dioptrických brýlí na míru:

 • Brýlové obruby s demo skly
  Brýlové obruby s provizorními tzv. demo skly lze vrátit pouze v kompletním a nepoškozeném stavu. Dané brýlové obruby musí být vrácené v nepoškozeném originálním obalu, včetně visaček, nálepek, hadříku na brýle atp.
 • Brýlové obruby se zabroušenými skly
  Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu. Z tohoto důvodu právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit na kompletní brýle, ale pouze na obruby. Na zabroušená skla na míru se odstoupení od smlouvy nevztahuje.
 • V případě odstoupení od kupní smlouvy objednávky hrazené Poukazem je částka hrazená Poukazem vrácena formou kreditu na zákaznický účet Kupujícího, který Poukaz uplatnil.
  V případě, že nákup byl hrazený Poukazem i finančními prostředky (doplatek), může Kupující rozhodnout, jakou formou chce doplatek vrátit (na bankovní účet Kupujícího nebo rovněž formou kreditu na zákaznický účet).

VII. Práva a povinnosti z vadného plnění - reklamace

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které Prodávající odpovídá.

Kupující může u Prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny. Není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během dvanácti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

Na reklamaci špatně dodaného zboží bude brán zřetel maximálně do 30 dnů od doručení objednávky. Doporučujeme proto zkontrolovat obsah zásilky ihned po jejím obdržení.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může Kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci
 • bezplatné odstranění vady opravou
 • přiměřenou slevu z kupní ceny
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla, nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady, a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající má možnost odmítnout primární řešení nápravy, pokud dodání nového zboží či oprava zboží jsou dle Prodávajícího nepřiměřeně nákladné nebo nemožné. V takovém případě je Kupující oprávněn požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Reklamační řád

Zákazník může kontaktovat zákaznický servis na telefonním čísle +420 226 292 890 nebo e-mailem info@cocky-kontaktni.cz. Zákaznický servis vždy poradí Kupujícímu, jak správně při reklamaci postupovat.

Telefonický kontakt před zahájením reklamačního řízení mnohdy předejde řadě nedorozumění.

Založení reklamace je nejjednodušší v zákaznickém účtu.

Stačí v sekci REKLAMACE založit nový požadavek.

Jak při reklamaci postupovat?

1. Kupující založí novou reklamaci v zákaznickém účtu v sekci “Reklamace” nebo na info stránce věnované reklamaci a vrácení zboží.

2. Jakmile Kupující stiskne tlačítko “Založit novou reklamaci”, rozbalí se stránka se všemi objednávkami. Ze seznamu uskutečněných objednávek Kupující vyhledá požadovanou objednávku a označí produkt, u kterého chce zahájit reklamační řízení. Stisknutím tlačítka “Vytvořit reklamaci”.

3. U vybraného produktu Kupující definuje potřebné informace. Zvolí “Důvod reklamace” a “Preferované řešení”. Pole “Číslo bankovního účtu” a “IBAN” Kupující vyplní pouze v případě, že jsou tyto informace k dokončení reklamace nezbytné. Pole “Vaše poznámka” slouží k upřesnění popisu závady. Na konci požadavku je možné přiložit i soubor (fotografie či video). Jakmile bude mít Kupující vyplněné potřebné údaje, odešle požadavek stisknutím tlačítka “Odeslat”.
Zobrazí se informační hláška potvrzující přijetí reklamace a vygeneruje se automatický e-mail o přijaté reklamaci s instrukcemi, jak správně postupovat při odesílání reklamovaného zboží.
Důkladně zabalte vracené zboží do pevné krabice, aby během přepravy nedošlo k jeho poškození. Obálka není pro přepravu zboží dostatečná.

POZOR : Produktové fotografie balení kontaktních čoček na webu Čočky-Kontaktní.cz jsou určené k ilustraci prodávaných produktů a nemusí vždy odpovídat aktuální podobě konkrétního výrobku. Některé produkty jsou vyráběny v různých provozovnách, které jsou však vlastněny jedním výrobcem. Na produktové fotografii může tedy být uvedeno jiné místo výroby, než na produktu, který se dostane zákazníkovi do rukou. Tyto drobné odchylky ilustračních fotografií od výrobků, které se dostanou k cílovému zákazníkovi, nemohou být uvedeny jako důvod k reklamaci zboží. Veškeré produkty v našem portfoliu pocházejí od originálních výrobců.

Jestliže Kupující pošle reklamované zboží rovnou, bez předchozího kontaktování zákaznického servisu a současně nevyužije ani doporučený postup založení požadavku (reklamace) on-line v zákaznickém účtu, Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci Kupujícího spotřebitele ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Jakmile Prodávající přijme požadavek, obdrží Kupující e-mail o přijetí reklamace.Průběh reklamace může zákazník sledovat v zákaznickém účtu.

Adresa provozovny Prodávajícího:

Čočky-kontaktní.cz, Jarošovská, 1278/II, 377 01 Jindřichův Hradec.

Náklady spojené s dopravou hradí při podání zásilky Kupující v případě, že nevyužije možnost zaslání zboží zpět zdarma prostřednictvím Zásilkovny, kterou Prodávající nabízí. Náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží zpět Prodávajícímu nese Prodávající v případě, že je reklamace uznána a Kupující doloží doklady prokazující náklady spojené s dopravou reklamovaného zboží.

Veškeré reklamované zboží předává Prodávající výrobci k odbornému posouzení, jehož cílem je určit, zda vada, kvůli níž je zboží reklamováno, vznikla chybou výrobního procesu. Prodávající má na vyřízení reklamace lhůtu 30 dnů.

Doplňující informace:

1. Reklamace kontaktních čoček:

Důvodem k reklamaci není mechanické poškození čočky nesprávnou manipulací či vady vzniklé v důsledku nedostatečné péče o kontaktní čočku.

Důvodem k reklamaci není ani špatný výběr kontaktních čoček nebo jejich parametrů. Totožné parametry nejsou zárukou toho, že kontaktní čočky budou uživateli komfortní. Zákazník musí mít kontaktní čočky odborně aplikované a při řešení reklamace čoček si Prodávající může vyžádat potvrzení o odborné aplikaci kontaktních čoček (ne starší než 1 rok).

Reklamované zboží zasílá Kupující doporučeně v pevné krabičce, aby nedošlo k poškození zboží během přepravy. Reklamuje-li Kupující již rozbalenou (použitou) kontaktní čočku, je třeba zajistit, aby v průběhu přepravy zásilky do provozovny Prodávajícího nedošlo k jejímu vyschnutí. Doporučujeme čočku vložit do pouzdra nebo malé skleničky, zalít roztokem tak, aby nevyschla a pevně uzavřít.

Kontaktní čočky poté Prodávající posílá výrobci k odbornému posouzení. Výrobce rozhodne, zda je reklamace oprávněná a jde skutečně o výrobní vadu. V případě uznané reklamace Prodávající Kupujícímu pošle nové zboží, nebo vrátí peníze na bankovní či zákaznický účet Kupujícího.

2. Reklamace slunečních a sportovních brýlí

Brýle není možné reklamovat v případě, že nebyly používány dle návodu k použití nebo došlo k jejich mechanickému poškození, které bylo způsobeno např. nevhodnou péčí o brýle. Dále nelze reklamovat brýle poničené v důsledku vystavení extrémním teplotám (např. sauna, vyhřáté auto, apod.), nebo agresivním látkám (vlasová kosmetika, mořská voda, atp.). Záruka se také nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením.

Reklamované brýle zašlete zpět v originálním pouzdře včetně hadříku.

3. Reklamace dioptrických a ostatních brýlí bez dioptrií (PC brýle, brýle pro řidiče atp.)

Brýle není možné reklamovat v případě, že nebyly používány dle návodu k použití nebo došlo k jejich mechanickému poškození, které bylo způsobeno např. nevhodnou péčí o brýle. Dále nelze reklamovat brýle poničené v důsledku vystavení extrémním teplotám (např. sauna, vyhřáté auto, apod.), nebo agresivním látkám (vlasová kosmetika, mořská voda, atp.). Záruka se také nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením.

Při reklamaci dioptrických brýlí zabroušených na míru je nutné mít k dispozici platný předpis na brýle (ne starší než 1 rok). U brýlí s progresivními (multifokálními) čočkami bude nutné doložit fotografii obličeje s nasazenými brýlemi zepředu (pro lepší vycentrování) a fotografii z profilu (pro určení úhlu rámu).

Kupující bere na vědomí, že v případě nově zabroušených dioptrických brýlí může návyk na novou korekci trvat 1 - 4 týdny. Delší doba návyku se objevuje zejména u korekce astigmatismu a presbyopie. Lidské oko a mozek novou korekci nemusí okamžitě akceptovat. V takovém případě nošení nových brýlí neuspěchejte, ale zvolte cestu postupného přivykání na nové brýle. Teprve po uplynutí této doby je možné brýle zaslat k reklamaci.

V případě, že se Kupující rozhodne reklamovat dioptrické brýle se zabroušenými skly na míru, doporučujeme Kupujícímu nejprve kontaktovat zákaznický servis na telefonním čísle +420 226 292 890 nebo na info@cocky-kontaktni.cz .

Reklamované brýle zašlete zpět v originálním pouzdře včetně hadříku.

4. Reklamace brýlové obruby s demoskly

Brýle není možné reklamovat v případě, že nebyly používány dle návodu k použití nebo došlo k jejich mechanickému poškození, které bylo způsobeno např. nevhodnou manipulací. Dále nelze reklamovat brýle poničené v důsledku vystavení extrémním teplotám (např. vyhřáté auto, radiátor apod.), nebo agresivním látkám (vlasová kosmetika, mořská voda, atp.). Záruka se také nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením.

Kupující rovněž bere na vědomí, že v případě koupi samostatné brýlové obruby Prodávající nepřebírá odpovědnost za poškození rámu, které vzniklo v důsledku neodborného zábrusu brýlových čoček třetí stranou.

Reklamované brýle zašlete zpět v originálním pouzdře včetně hadříku.

5. Reklamace objednávky hrazené dárkovým poukazem

V případě reklamace objednávky hrazené Poukazem je částka hrazená Poukazem vrácena formou kreditu na zákaznický účet Kupujícího, který Poukaz uplatnil.

V případě, že nákup byl hrazený Poukazem i finančními prostředky (doplatek), může Kupující rozhodnout, jakou formou chce doplatek vrátit (na bankovní účet Kupujícího nebo rovněž formou kreditu na zákaznický účet).

VIII. Informace o užívání a funkčnosti webové stránky

E-shop www.cocky-kontaktni.cz si vyhrazuje právo kdykoli upravit obsah webových stránek. Cílem webu je poskytovat zákazníkům aktuální informace, nicméně neneseme odpovědnost za dočasné informace nebo chyby. Toto platí i pro technické problémy způsobené kybernetickými útoky nebo škodlivým softwarem (viry, hackeři atp.).

V případě, že narazíte na problémy, nesrovnalosti či chyby na naší webové stránce, kontaktujete prosím náš zákaznický servis na e-mailové adrese info@cocky-kontaktni.cz, abychom mohli problémy napravit.

Komentáře uživatelů webu nepředstavují názory či postoje stránky www.cocky-kontaktni.cz. Jedná se o subjektivní názory či zkušenosti zákazníků, kteří touto formou poskytují ostatním uživatelům webové stránky zpětnou vazbu. Komentáře uživatelů by neměly být žádným způsobem vykládány jako pokyny nebo rady.

E-shop www.cocky-kontaktni.cz si vyhrazuje právo uvést v odpovědi na zavádějící komentář správné tvrzení, postup nebo uvést správné informace. Dále si e-shop vyhrazuje právo na skrytí hanlivého či irelevantního komentáře od problémových či zneužívajících uživatelů.

Fotografie na našem webu mohou mít drobné odlišnosti od skutečné verze nabízených produktů a mohou se lišit od produktu, který zákazník obdrží. Jedná se např. o vybrané modely brýlí, které nelze pro svou povahu dokonale vyfotografovat. Zejména se jedná o obruby z metalických, transparentních a třpytivých materiálů.

U kontaktních čoček mohou být drobné odlišnosti na obalovém materiálu (krabičky) v závislosti na výrobním místě, ze kterého nám výrobce kontaktní čočky doručí. Vždy se však jedná o originální zboží daného výrobce. U barevných a crazy kontaktních čoček jsou uvedeny ilustrační fotografie.Výsledný efekt ovlivňuje řada faktorů např. přirozená barva očí, velikost očí ku velikostním parametrů čočky, světelné podmínky atp.

IX. Vlastnosti prodávaného zboží / výrobků

Kontaktní čočky - veškeré informace o kontaktních čočkách jsou uvedeny v tabulce vlastností u každého produktu. Vždy je ve vlastnostech uveden výrobce, velikostní parametry, expirace, propustnost kyslíku, perioda výměny kontaktních čoček za nové, obsah vody, název produktu, materiál, dioptrický rozsah, disponování UV filtrem a možnost přespávání s čočkami.

Tabulce vlastností zpravidla předchází produktový text, který rozšiřuje informace o daném produktu.

Roztoky na kontaktní čočky - veškeré informace o roztocích jsou uvedeny v tabulce vlastností u každého produktu. Vždy je ve vlastnostech uveden výrobce, typ roztoku, obsah (ml), expirace a doba použitelnosti po otevření.

Každý roztok na peroxidové bázi má v produktovém textu obecné důležité varování, které nabádá ke zvýšené opatrnosti a důležitosti dodržování pokynů výrobce. Varování obsahuje pokyny, jak s roztokem správně nakládat.

Tabulce vlastností zpravidla předchází produktový text, který rozšiřuje informace o daném produktu.

Oční kapky, spreje a masti - veškeré informace o očních kapkách, sprejích a mastích jsou uvedeny v tabulce vlastností u každého produktu. Vždy je ve vlastnostech uveden výrobce a použitelnost po otevření produktu. U očních kapek a sprejů tabulka vlastností navíc uvádí obsah (ml) a expiraci.

Tabulce vlastností zpravidla předchází produktový text, který rozšiřuje informace o daném produktu.

V segmentu Příslušenství:

- Příslušenství k čočkám jsou pouzdra a kazetky na kontaktní čočky, aplikátory a pinzety. Zboží je opatřeno produktovým textem, který rozšiřuje informace o daném produktu.

- Příslušenství k brýlím jsou čistící hadříky, čistící sady, brýlová pouzdra a sluneční klipy. Zboží je opatřeno produktovým textem, který rozšiřuje informace o daném produktu.

- Ostatní sortiment jsou kosmetické produkty, doplňky stravy a jiné. Zboží je opatřeno produktovým textem, který rozšiřuje informace o daném produktu.

Dioptrické brýle - veškeré informace o dioptrických brýlích jsou uvedeny v tabulce vlastností u každého produktu. Vždy je ve vlastnostech uvedeno, pro koho jsou brýle vhodné, výrobce, typ rámu, tvar brýlí, barva rámu, barva stranice, převažující materiál, dodávané příslušenství a užití brýlí. Samostatné brýlové obruby jsou dodávány včetně brýlových (“demo”) skel bez dioptrií, taková skla však nejsou vhodná na nošení.

Do brýlových obrub lze vybrat dioptrické i nedioptrické brýlové čočky, dle preferencí Kupujícího. Všechny brýlové čočky, které nabízíme, jsou vyrobeny z kvalitního, extra tvrzeného, plastu a disponují UV filtrem, antireflexní, hydrofobní a super clean povrchovou úpravou. Dále si Kupující může vybrat doplňkové úpravy proti modrému světlu, brýlové čočky pro řidiče nebo samozabarvovací čočky případně sluneční brýlové čočky s volbou barvy čoček a mírou ztmavnutí.

Sluneční brýle - veškeré informace o slunečních brýlích jsou uvedeny v tabulce vlastností u každého produktu. Vždy je ve vlastnostech uvedeno, pro koho jsou brýle vhodné, výrobce, tvar brýlí, barva rámu, barva stranice, barva a efekt skel, převažující materiál, míra účinnosti UV filtru a užití brýlí.

Sportovní brýle - veškeré informace o sportovních brýlích jsou uvedeny v tabulce vlastností u každého produktu. Ve vlastnostech je uvedeno, pro koho jsou brýle vhodné, výrobce, tvar brýlí, barva rámu, barva stranice, barva a efekt skel, převažující materiál brýlí i převažující materiál brýlových skel, míra účinnosti UV filtru a užití brýlí.

Ostatní brýle - veškeré informace o brýlích (PC brýle, brýle pro řidiče atp.) jsou uvedeny v tabulce vlastností u každého produktu. Vždy je ve vlastnostech uvedeno, pro koho jsou brýle vhodné, výrobce, typ rámu, tvar brýlí, barva rámu, barva stranice, převažující materiál, dodávané příslušenství a užití brýlí. Brýlové obruby jsou dodávány s brýlovými čočkami se speciální úpravou s nulovou hodnotou dioptrie.

X. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné, účinné a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Prodávajícího. Prodávající sděluje Kupujícímu, že s mimosoudní stížností se spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz . Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Dále Prodávající sděluje Kupujícímu, že vznikne-li mezi Kupujícím a Prodávajícím spor z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát-oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Dále Kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou Komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Společnost obchodní společnosti ALENSA, s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez předchozího upozornění. Právní vymahatelnost slev je vyloučena.

Datum poslední úpravy obchodních podmínek: 10. 7. 2024